Yayın Politikası


YAYIN POLİTİKASI6
Journal of Characterization (JCHAR) kapsamında editörler, hakemler, yazarlar ve yayıncı yayın etiği bakımından aşağıdaki kurallara uyarlar.


Editörler;

 • JCHAR’e gönderilen makaleleri, yayın kalitesine (çalışmanın önemi, orijinalliği, geçerliliği ve anlaşılırlığı) ve derginin kapsamına göre değerlendirirler.
 • Makale yazarlarının bireysel özelliklerinden (cinsiyetine, cinsel yönelimlerine, politik düşüncelerine, etnik kökenine, din ve ırkına) bağımsız karar verirler.
 • Yazar ve hakemlerin kişisel bilgilerini korur ve yayıncı dışında hiç kimseye açıklama yapmazlar.
 • Ayrıcalıklı bilgi ya da fikirleri gizli tutar ve onları kişisel çıkarları için kullanmazlar.
 • Bağlantı içinde oldukları yazar ya da kurumlarla ilişkili makaleleri, herhangi bir çıkar ilişkisi ya da çatışması nedeniyle değerlendirmez ve bu nedenle baş editörden uygun başka bir editörün makaleyi ele almasını isterler.
 • Makalelerin alanında uzman en az iki hakem tarafından incelenmesine öncülük ederler.
 • JCHAR’e gönderilen çalışmaların intihal ve etik ilkeler bakımından uygunluğunu kontrol ederler.
 • Önerilen ya da yayınlanmış bir makale ile ilgili etik kaygılar ortaya çıktığında duyarlı önlemler alır. Etik olmayan yayın davranışları yıllar sonra bile ortaya çıksa, onlar tekrar soruştururlar. COPE Akış Şemalarını izlerler. Düzeltme, geri çekme ya da endişeyi ifade eden ilgili notları dergide yayınlarlar.
 • Çıkar ilişkisinin algılandığı yazarlardan açıklama isteyebilirler.             


Hakemler;

 • Değerlendirmeleri ile hem karar vermeleri için editörlere hem de makalelerini geliştirmeleri için yazarlara yardım ederler.
 • Yetkin olmadıkları konularla ilgili makalelerin incelemelerini reddeder, ilgili konu hakkında daha yetkin olduğunu bildikleri hakemle iletişime geçilmesi konusunda editörleri bilgilendirirler.
 • İnceledikleri ve incelemek için davet edildikleri ya da inceleme davetini reddettikleri makaleleri gizli tutarlar.
 • Objektif eleştirileri ve destekleyici argümanları ile makalelerini geliştirmesi için yazarlara katkıda bulunurlar.
 • Makalede bulunması gereken ilgili önemli alıntıları yazara tanımlar, literatürdeki önemli bir ifade için ilgili atfa dikkat çekerler.
 • İnceledikleri makale ile herhangi bir makale arasında keşfettikleri önemli benzerlikleri editöre bildirirler.
 • İçinde bulundukları çıkar çatışmaları için editöre bilgi verirler.
 • Yazarların incelenmesi için gönderdikleri yayınlanmamış materyallerini (yazarın izni olmadan) araştırmalarında kullanmazlar.
 • Ayrıcalıklı bilgiler ya da fikirleri gizli tutar ve onları kişisel çıkarları için kullanmazlar. Davet edildikleri ya da inceleme davetini reddettikleri makaleler için de bu gizlilik kuralını gözden kaçırmazlar.


Yazarlar;

 • Orijinal araştırmalarının bulgularını ayrıntılı ve doğru bir biçimde sunar, doğru referanslarla objektif olarak tartışır ve sonuçlandırırlar. Derleme makale önerilerinin nesnel ve kapsamlı olmasına dikkat ederler. Hileli ya da kasıtlı yanlış beyanlardan ve intihalden uzak dururlar.
 • Makalelerinde başkalarının çalışmalarını ya da sözlerini kullandıkları taktirde, kesinlikle alıntı yapar, çalışmanın niteliğini belirleme konusunda etkili olan yayınlara atıfta bulunurlar.
 • Başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmesi için JCHAR’e göndermezler.
 • JCHAR’e makalelerini önererek, makalelerini aynı anda birden fazla dergiye yayınlanması için göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Atıfta bulunurken “IEEE” referans stili kurallarına uyarlar.
 • Gönderdikleri makalelerinde bir hata olduğunu keşfettiklerinde, editörlere derhal bilgi verir, makaleyi düzeltmek ya da geri çekmek için onlarla işbirliği yaparlar.
 • Makaleleri ile ilgili her türlü çıkar çatışması için editörleri bilgilendirirler.
 • Makale önerisinde çıkar çatışması bulunmadığına ilişkin açıklama yazarlar.
 • Makale önerilerinde (ilgili başlık altında) yazarlık katkı oranı beyanında bulunurlar.
 • Makale önerilerinde varsa katkısı olan kişilere ya da kurumlara teşekkür ederler.
 • Çalışmalarında kullandıkları tehlikeli kimyasallar, prosedürler ya da ekipmanlara ilişkin bir bilgiyi makale önerilerinde açıkça belirtirler.
 • Çalışmalarında insan ya da hayvan katılımcıları varsa, ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygunluğundan ve uygun kurumsal komitelerin bunları onayladığından emin olurlar. İnsan katılımcıları için ise yazarlar, bir onamın alındığına ilişkin makalelerine bir açıklama eklemelidirler. İnsan katılımcılara ilişkin gizlilik hakları da gözetilir.


Yayıncı;

 • Etik olmayan yayıncılık davranışını gözden geçirir.
 • İddia edilen ve kanıtlanmış bilimsel suiistimal, sahte yayın ya da intihal durumlarında, editör ile yakın işbirliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve ilgili makaleyi değiştirmek için tüm uygun önlemleri alır. Önlemler, yazım hatalarının düzeltmelerinin yayımlanmasını, ciddi bir durumda ilgili makalenin geri çekilmesini içerir.
 • Editörlerle birlikte araştırma suistimallerinin meydana gelmesini önlemek için doğru adımlar atar, hiçbir koşulda bu tür suistimalleri teşvik etmez ya da gerçekleşmesine bilerek izin vermez.