Mermer Atıklarının Porselen Bünyede Kullanımının Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-25 13:12:37.0
Language : Türkçe
Konu : Seramik
Number of pages: 15-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda sanayi kuruluşlarının gelişmesi ve nüfusun artması ile paralel olarak endüstriyel atık maddelerde artış gözlenmektedir. Bu yüzden atıkların minimizasyonu ve alternatif hammadde olarak kullanılması zorunlu bir hal almıştır. Seramik ve porselen karo fabrikaları üretim miktarları olarak en yüksek hacme sahip endüstriyel faaliyet gösteren sektörler arasındadır. Seramik karo bileşiminde % 30-40 kil, % 10-15 kuvars, % 40-45 oranında feldspat vardır. Bu çalışmada, Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde bir firmadan tedarik edilen mermer atıklarının porselen karo bünye içerisinde kullanımı ve porselen karo özelliklerine etkisi incelenmiştir. Porselen karo üretimde kullanılan standart bünye reçetelerindeki farklı hammaddelerin yerine farklı oranlarda mermer atığı ilavesi ile yeni reçeteler oluşturulup porselen karo numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin mekanik ve fiziksel testleri yapılmış ve standart ile sonuçları kıyaslanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda endüstriyel simbiyoz kapsamında mermer atıklarının porselen karo bünyesinde, istenen özellikleri bozmadan kullanılabileceği gibi alternatif bir hammadde olarak da değerlendirilebileceği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Recently, there has been an increase in industrial waste materials in parallel with the development of industrial establishments and the increase in population. Therefore, the minimization of wastes and their use as alternative raw materials have become mandatory. Ceramic and porcelain tile factories are among the industrial sectors with the highest volume of production. There are 30-40% clay, 10-15% quartz, 40-45% feldspar in the composition of ceramic tiles. In this study, the use of marble waste supplied from a company in Bilecik Organized Industrial Zone in the porcelain tile body and its effect on the porcelain tile properties were investigated. In place of the different raw materials in the standard body recipes used in porcelain tile production, new recipes were created by adding marble waste at different rates and porcelain tile samples were prepared. Mechanical and physical tests of the prepared samples were made and the results were compared with the standard. As a result of the study, it has been understood that within the scope of industrial symbiosis, marble wastes can be used within the body of porcelain tile without destroying the desired properties, or can be evaluated as an alternative raw material.

Keywords


 • [1] Onargan T, Köse H ve Deliormanlı A H., Mermer üretimi kesme teknolojisi, ekonomisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları, İzmir, 1992.

 • [2] “Mermer (Doğal Taş)” mta.gov.tr, 3, Aralık, 2021 [Online] https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/mermer[3] Ceylan, H., Mahça, S., “Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 3(2), 21-25, 2013.

 • [4] Çelik, M.Y., Emrullahoğlu, Ö.F., “Mermer Atıklarından Polyester Bağlayıcılı Suni Mermer Blok ve Levha Üretiminin Araştırılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 35-50, 1999.

 • [5] Bilensoy, M., “Mermer fabrikaları toz atıklarının değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2010.

 • [6] Kavas, T., Kibici, Y. “Afyon bölgesi mermer atıklarının portland kompoze çimentosu üretiminde katkımaddesi olarak kullanım olanakları”, Bildiriler Kitabı, Türkiye III. Mermer Sempozyumu (MERSEM’2001), 2001, s.327-335.

 • [7] Prosek Z., Trejbal J., Topic J., Plachy T., Tesarek P., “Utilization of the waste from the marble industry forapplication in transport infrastructure: mechanical properties of cement pastes”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 236, 012092, 2017.

 • [8] Yılmaz, A., “Sürdürülebilirlik Açısından Mermer Atıklarının Karayolu İnşaatında Değerlendirilmesi:Ekonomik Analiz Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,24 (2), 402-410, 2020.[9] Ural N., “Evaluation of Energy Conservation with Utilization of Marble Waste in Geotechnical Engineering”, International Journal of Waste Resources, 5(4), 1000189, 2015.

 • [10] Kayacı K., Köstebekçi N., Küçüker A.S., Uzun M., Kara A., “Mermer Kesim Ve Frit Atıklarının PorselenKaro Bünyelerinde Beraber Kullanımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(3), 1-8, 2009.

 • [11] Yeşilay, S., “Mermer atığı ilavesi ile mat sır bileşimlerinin üretimi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 26(3), 123-131, 2018.

 • [12] Sacmi, “Applied Ceramic Technology,”, Volume 1−2, Editrice La Mondragora S.R.L., Imola, Italy, 2002.

 • [13] Bayer Ozturk, Z., “Microstructural characterization of mullite and anorthite-based Porcelain tile using regional clay”, Journal of Ceramic Processing Research, 17 (6), 555-559, 2016.

 • [14] Sadek, H.E.H., Hessien, M.A., Abd El-Shakour, Z.A., Taha, M.A., Khattab, R.M., “The Effect of Sinteringon the Properties of Magnesia-Granite Sludge Ceramics Shaped by Temperature-Induced Forming”, Journal of Materials Research and Technology, 11, 264-267, 2021.

                                                                                                    
 • Article Statistics