Portland Çimento Klinkerinin Görüntü İşleme Tekniği ile Karakterizasyonu

Author:

Year-Number: 2021-Özel Sayı
Number of pages: 54-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen teknoloji ile çimento üretiminde çimento ve klinker kalitesini tam olarak kontrol edebilen yeni cihazlar üretilmiştir. Bu cihazlar, gerekli tüm analizler ve faz kompozisyonları ile kısa sürede ve minimum hata payı ile doğru sonuçlar verebilmektedir. Bu yöntemler pratikte çimento fabrikaları için çok faydalı olmasına rağmen, klinker fazlarının kristal yapısı ve morfolojisi, boyut dağılımı ve klinker gözenekliliği gibi bazı parametreleri tam olarak ortaya koyamamaktadır. Mikroskobik çalışmalarda incelenen kesit alanındaki klinker fazlarının oluşumu, boyutu, dağılımı ve miktarı belirlenebilir. Bu çalışmada, klinker özelliklerini belirlemek için optik mikroskop incelemesi ve görüntü işleme teknikleri kullanılmıştır. Çimento hammaddelerinden kireçtaşı ve kiltaşı belirli oranlarda karıştırılarak farin hazırlanmıştır. Daha sonra farinin yaklaşık 1400 oC' de pişirilmesi sonucu klinker ürünü elde edilmiştir. Optik mikroskop tekniği ve görüntü işleme programları kullanılarak faz analizinin hızlı yapılmasının yanı sıra fazların kristal özellikleri hakkında bilgiler elde edilmiştir. Görüntü işleme programları yardımıyla boyut, ortalama eşdeğer çap, klinker fazlarının dağılımı ve gözenekler de incelenebilmiştir. Görüntü işleme yönteminin sonucuna göre kolay pişme özelliklerine sahip, yüksek alit ve düşük belit içeriğine sahip Portland çimentosu klinkeri elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

With the developing technology, devices that can fully control the quality of cement and clinker in cement production have been produced. These devices can give accurate results in a short time and with minimum error margins, with all necessary analyzes and phase compositions. Although these methods are very useful for cement factories in practice, they cannot fully reveal some parameters such as crystal structure and morphology of clinker phases, size distribution and clinker porosity. In microscopic studies, the formation, size, distribution and amount of clinker phases in the examined cross-sectional area can be determined. In this study, optical microscope examination and image processing techniques were used to determine the clinker characteristics. Raw meal was formed by mixing limestone and clay from cement raw materials in certain proportions. Then, clinker was obtained as a result of burning the raw meal at approximately 1400 oC. In addition to performing rapid phase analysis using image processing programs, information about the crystal properties of the phases was obtained. The size, number, average equivalent diameter, distribution of clinker phases and porosities can also be examined with the help of image processing programs. According to the result of the image processing method, Portland cement clinker with easy burning properties, high alite and low belite content was obtained.

Keywords