Demir Cevheri Sinter RUL Test Sonuçlarının Analizi

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 251-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinterleme işlemi, toz halindeki demir cevherlerinin yüksek fırın için istenilen partikül boyutuna, mukavemetine ve gaz geçirgenliğine getirilmesidir. Sinterleme sırasında partiküller arasında bağlanma, boyut değişimi ve mikro yapının topaklaşması gibi önemli olaylar meydana gelir. Sinter numunesinin metalurjik özelliklerini belirlemek için RUL (Yük Altında İndirgeme) testi yapılır. Sinter üretiminin fiziksel, kimyasal ve indirgenebilirlik özelliklerini artırmak için verilerin belirli periyotlarla ölçüldüğü demir-çelik tesislerinde istatistiksel proses kontrol teknikleri kullanılmaktadır. Böylece kontrol ve uygulanabilirlik açısından bazı önemli avantajlar sağlanmaktadır. Bu çalışmada, sinter malzemesinden düzenli olarak alınan numunelerin yük altında statik ve dinamik test, düşük sıcaklıkta redüksiyon parçalanma ve redüksiyon prosesinin kabiliyetini belirleme çalışmaları yapılmıştır. Her bir parametre için hareketli aralık yöntemi kullanılarak X-R kontrol çizelgeleri çizilmiştir. Böylece alt ve üst limit değerlerin sapmaları belirlenmiştir. Sinter Harmanı içerisinde ham cevher miktarının ve tenörünün uygun miktarlarda kullanılarak sabitlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The sintering process brings the powdered iron ores to the desired particle size, strength and gas permeability for the blast furnace. During sintering, important events such as bonding between particles, size change and coarsening of the microstructure take place. RUL (Reduction Under Load) test is performed to determine the metallurgical properties of the sintered sample. Statistical process control techniques are used for iron and steel plants in which data are measured for certain periods to increase physical, chemical and reducibility properties of sinter production. Thus, when some important advantages are provided in terms of control and applicability. In this study, static and dynamic test low-temperature reduction disintegration and reduction under the load of the samples taken out regularly from sinter samples were investigated to determine the capability of the process. For each parameter, X-R control charts using the moving range method were drawn. Thereby, deviations of lower and upper limit values were determined. It was concluded that the amount and grade of raw ore in the Sinter Blend should be fixed by using appropriate amounts.

Keywords