Yeni Floresan 5-(4-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol- 2-il)fenil)-2,4-diklorofenil-1,3,4-tiyadiazol-2-amin’in Karakterizasyon Çalışmaları, Fotofiziksel ve Agregasyon Emisyon Özellikleri

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-10 21:40:44.0
Language : İngilizce
Konu : Kimya
Number of pages: 47-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fenantroimidazol türevi bileşikler kimyasal, termal, fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri sayesinde optoelektronik cihaz teknolojisinde özellikle OLED'lerde dikkat çekmektedir. Bu nedenle fenantroimidazol türevleri, gelecekte bu uygulamalar için en umut verici bileşiklerdir. Bu çalışmada -diCl içeren fenantroimidazol bileşiği sentezlenmiş, karakterize edilmiş, fotofiziksel ve agregasyon özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. Karakterizasyonu için spektroskopik çalışmalarda 1H-NMR, ATR-IR ve ayrıntılı LCMS-MS (kütle ve ürün iyon taraması) kullanılmıştır. diCl-PHN'nin absorpsiyon ve emisyon spektrumları, oda sıcaklığında farklı polaritelere sahip çözücüler ile kaydedilmiştir. diCl-PHN, 0.78 ile DMSO'da yüksek floresans kuantum verimi sergiledi. diCl-PHN'nin CIE kromatiklik diyagramı sonuçları elde edildi ve iyi yoğunluk gösterdi. Ek olarak, yedi farklı konsantrasyonunda (su/DMSO %) agregasyon özellikleri kaydedildi. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlarla bu fenantroimidazol türevi bileşiğin çeşitli floresan uygulamaları için uygun bir molekül olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Phenanthroimidazole derivative compounds attract attention in optoelectronic device technology, especially in OLEDs, thanks to their chemical, thermal, photophysical and photochemical properties. For this reason, phenanthroimidazole derivatives are most promising compounds for these application in the future. In this study, -diCl bearing phenanthroimidazole compound was synthesized, characterized and investigated the photophysical and aggregation properties in detail. Spectroscopic studies for its characterization were used 1H-NMR, ATR-IR and detailed LCMS-MS (mass and product ion scan). The absorption and emission spectra of diCl-PHN have been recorded with solvents of different polarities at room temperature.  diCl-PHN was exhibit high fluorescence quantum yield in DMSO with 0.78. CIE chromaticity diagram results of diCl-PHN were obtained and display good intensity. Additionally, aggregation properties were recorded at seven different water concentrations (water/DMSO %). With the results obtained as a result of the study, it was concluded that this phenanthroimidazole derivative compound is a suitable molecule for fluorescent applications.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics