Hakem ve Yazar Rehberi


Yazarlar İçin

 

Journal of Characterization dergimiz 2021 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergimizde fen bilimleri ve mühendislikle ilgili her konuda hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık sayısı olmak üzere yılda üç defa çıkarılan dergimize gönderilen tüm makaleler ayrım gözetilmeksizin değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Yazar Sorumlulukları

 

Dergimize gönderilen makalelerin derginin konu kapsamına uygun olması yazar sorumluluğundadır. Dergi kapsamına uygun olmayan makalelerin alan editörlerince tespit edilmesi durumunda yazara “ret kararı” yazılı ve gerekçeli olarak bildirilir.

 • Dergimize gönderilen çalışmaların dergi yayın ilkelerine uygunluğu editör kurulumuz tarafından değerlendirilir. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Dergimize gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya farklı bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı bulunmalıdır. Yazar(lar) çalışma konsepti, çalışma tasarımı, veri toplama, veri analizi, veri yorumlama, yazı taslağı, içeriğin eleştirel incelenmesi, son onay ve sorumluluk, malzeme ve teknik destek süpervizyon ölçütlerini sağlamalıdır. Yazar(lar)ın makale sonunda yazar katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer vermeleri gerekmektedir.
 • Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlara ilişkin bilgiler sorumlu yazar tarafından “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” formunda belirtilmeli ve sorumlu yazar tarafından form imzalı olarak gönderilmelidir.
 • Yazarların ilk gönderimde makale dosyası ile “İntihal Raporu Sonucu” ve “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”ni göndermesi gerekmektedir.
 • Makalelerde intihal denetimi Turnitin, iThenticate, İntihal vb. programlardan alınarak gerçekleştirilir. Her makalede ortaya çıkan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için “İntihal Rapor Sonucu” formuyla raporlaştırılır. Yayın kurulu her makale için intihal raporu (Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması/Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Özintihal”veya ”Yinelenen yayın”yapması) ışığında nihai kararını verir. İntihal denetiminde Journal of Characterization benzerlik oranını iki temel kural ile sınırlamıştır: Benzerlik oranı tam metin için %20'in altında olmalıdır. Tek kaynak için benzerlik oranı %5'ün altında olmalıdır.

 

Hakemler İçin

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız ve nesnel bir yargıya varmalıdırlar.

 • Hakemlere gönderilmeye değer bulunan makale türündeki yazılar, ilgili alanda uzmanlaşmış en az iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeye kabul ettiği makalenin çalışma alanı dışında olduğunu düşündüğünde bu durumu editöre bildirmeli ve hakem sürecinden azledilmeyi istemelidir. Bu süreçte hakem ve yazar kimlikleri gizli tutulur.
 • Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.
 • Hakemler değerlendirme sürecine ilişkin tarihlere dikkat etmelidir. Ek süre gerektiren çalışmalarda hakemlerin editör ile iletişime geçmesi ve ek süre taleplerini iletmesi gerekmektedir.
 • Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir:

Çalışmanın konusu ve içeriği bakımından bilimsellik ilkesine uygun mu?

Çalışmanın alanına katkı sağlayacak özgünlüğü var mı?

Çalışmada ele alınan konu aktüel değere sahip mi?

Çalışmada işlenen konunun kapsamı ve derinliği yeterli mi?

Çalışmada ana kaynaklara yeterince referans verilmiş mi?

Çalışma konusu ile güncel çalışmalar arasında karşılaştırma yapılmış mı?

Konuyla ilgili alanın terimleri yerinde ve doğru olarak kullanılmış mı?

Kullanılan dil ve üslup anlaşılır net ve akıcı mı?

Makalenin türü açıkça belirtilmiş mi?

 • Hakemler değerlendirme yaparken makalenin diline uygun olacak şekilde değerlendirme formuna görüşlerini belirtmelidir.
 • Hakemler standart değerlendirme formunun yanı sıra inceledikleri makaleler üzerinde de detaylı bir şekilde görüşlerine yer vermelidir.
 • Hakemler Journal of Characterization’a kayıtlı profillerinde yer alan unvan, kurum, çalışma alanı ve iletişim bilgilerini güncel tutmalıdır.

Not 1: Makalenin türünün belirlenmesinde yazar ve hakem görüşlerinin farklı olması durumunda Alan Editörünün kararı esastır.