Bitkisel Yağ Teknolojisinde Güncel Ekstraksiyon ve Enstrümental Karakterizasyon Yöntemleri

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gıda analiz yöntemleri klasik yöntemler ve enstrümental yöntemler olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Klasik yöntemlerde miktar olarak daha baskın bileşenlerin belirlenebildiği genel analizler yapılabilirken, enstrümental analizlerde daha spesifik bileşenlerin hassas bir şekilde tespit edilebildiği ayrıntılı analizlerin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Yağ teknolojisinde de bu ayrım oldukça ön plana çıkmakta ve kullanılan çeşitli cihazlarla yağ teknolojisi açısından önemli veriler elde edilebilecek kapsamlı analizler yapılabilmektedir. Bu cihazlar, spektroskopik, kromatografik, termokimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle gıda bileşenlerinin ışın absorpsiyonu, ışın kırılması, ışın rotasyonu, elektrik potansiyeli, kütle/ yük oranı gibi özelliklerinden yararlanarak sinyallerin dedektörlere iletilmesi ve daha sonrasında sinyal işlemcisinden geçerek veri sunmasına dayanmaktadır. Bu derlemede yağ teknolojisinde sıklıkla yararlanılan ekstraksiyon teknikleri, spektroskopik teknikler ve kromatografik teknikler başlıkları altında bilgiler verilmektedir. Günümüzde tüm bu tekniklerdeki gelişmeler sonucunda, hızlı sonuç alma, daha az numune ve çözücü kullanımı, güvenilir sonuçlar elde etme gibi avantajlar dolayısıyla yağ teknolojisinde tercih edilme oranları giderek artmaktadır.

Keywords

Abstract

Food analysis methods are carried out in two ways: classical methods and instrumental methods. While general analyzes can be made in which more dominant components can be determined in terms of quantity in classical methods, it is possible to perform detailed analyzes in which more specific components can be determined precisely in instrumental analyzes. This distinction also comes to the fore in oil technology, and comprehensive analyzes can be made to obtain important data in terms of oil technology with various devices used. These devices are based on transmitting signals to detectors by utilizing the properties of food components such as beam absorption, beam refraction, beam rotation, electric potential, mass/charge ratio by spectroscopic, chromatographic, thermochemical and electrochemical methods, and then presenting data by passing through the signal processor. In this review, information about instrumental analysis techniques, which are frequently used in oil technology, is given under the headings of extraction techniques, spectroscopic techniques and chromatographic techniques. Today, as a result of the developments in all these techniques, the rate of preference in oil technology is increasing due to advantages such as obtaining fast results, using less samples and solvents, and obtaining reliable results.

Keywords